I. Warunki ogólne

1. Wydawcą Karty Podarunkowej (zwanym dalej Wydawcą) jest firma

Languages & Emotions
Sonia Magdalena Szramek-Karcz
ul. Švabinského 1700/4
702-00 Ostrava – Moravská Ostrava, Republika Czeska
IČO (NIP): 06881106

prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://www.sklep.languagesandemotions.eu/

 • Karty Podarunkowe są dostępne do nabycia w sklepie internetowym  https://www.sklep.languagesandemotions.eu/.
 • Karta może być wykorzystana wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy, znajdującym się pod adresem https://www.sklep.languagesandemotions.eu/
 • Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 • Gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.
 • Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 3 miesiące od dnia jej sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Karty Podarunkowej.
 • Niewykorzystanie Karty Podarunkowej w terminie określonym w treści dokumentu podarunkowego jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 • Okres ważności Karty Podarunkowego nie podlega przedłużeniu.
 • Wartość Kart to: 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN. Istnieje również możliwość zakupienia Karty Podarunkowej o dowolnej wartości do wysokości kwoty 500 PLN.

II. Realizacja Karty Podarunkowej

 1. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Karty Podarunkowej na zakup towarów z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczonych w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
 2. Każda Karta wyposażona jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Karcie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Karty Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić przelewem na dane:

ING Bank Śląski S.A.
Odbiorca: Sonia Szramek-Karcz
Numer konta:
dla wpłat w PLN: 15 1050 1214 1000 0090 3147 3607
dla wpłat w EUR: PL 90 1050 1214 1000 0090 3147 3615
Tytuł przelewu: „dopłata do bonu podarunkowego nr (numer bonu)”

 • W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy.
 • Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Kart Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 • Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie Kart Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta Podarunkowa uznawany jest za nieważną, bez prawa klienta do otrzymania karty zastępczej.
 • Zabrania się odsprzedawania Kart Podarunkowych osobom trzecim.
 • Karta Podarunkowa nie łączy się z rabatami.
 • Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty Podarunkowej ma prawo, na dowód dokonanej wpłaty, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
 • Karta Podarunkowa Languages & Emotions jest formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu https://www.sklep.languagesandemotions.eu/
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Kart Podarunkowych zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Rezygnacja i zwrot” w Regulaminie Sklepu: https://www.sklep.languagesandemotions.eu/
 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Kartą Podarunkową, zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Karty określonej przy jej zakupie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że zarówno kupujący Kartę Podarunkową, jak również posiadacz Karty Podarunkowej zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.languagesandemotions.eu.